لیست استخر های البرز

1-24 از 41

تمامی استخر های استان البرز و شهر کرج را میتوانید در این مجموعه مشاهده کرده و همچنین میتوانید به صورت آنلاین بلیط استخر را با تخفیف ویژه خریداری کنید

استخر آزادگان عظیمیه (کرج)

استخر آزادگان درعظیمیه (کرج) میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آزادگان عظیمیه (کرج) را با تخفیف ویژه...
ريال

استخر آفتاب البرز کرج

استخر آفتاب البرز در کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آفتاب البرز کرج را با تخفیف ویژه در آسونیک...
ريال

استخر آیدین گوهردشت کرج

استخر آیدین درگوهردشت کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آیدین کرج را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاه...
ريال

استخر ارم ماهدشت کرج

استخر ارم ماهدشت در کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر ارم ماهدشت کرج را با تخفیف ویژه در آسونیک م...
ريال

استخر اریکه کرج

استخر اریکه در فردیس کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر اریکه کرج را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاه...
ريال

استخر اقتدار جاده ملارد کرج

استخر اقتدار در کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر اقتدار کرج را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نم...
ريال

استخر امام علی کرج

استخر امام علی در آزادگان کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر امام علی کرج را با تخفیف ویژه در آسو...
ريال

استخر امیر مرشد کرج

استخر امیر مرشد در کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر امیر مرشد را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده...
ريال

استخر ایثار حصارک کرج

استخر ایثار درحصارک کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر ایثار کرج را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده...
ريال

استخر برنا محمد شهر(کرج)

استخر برنا در محمد شهر کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر برنا کرج را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاه...
ريال

استخر پاسارگاد ملارد کرج

استخر پاسارگاد در جاده ملارد کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر پاسارگاد کرج را با تخفیف ویژه در آ...
ريال

استخر پامچال عظیمیه کرج

استخر پامچال درعظیمیه کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر پامچال کرج را با تخفیف ویژه در آسونیک مش...
ريال

استخر تربیت معلم (خوارزمی) کرج

استخر تربیت معلم (خوارزمی) در کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر تربیت معلم (خوارزمی) کرج را با تخ...
ريال

استخر ترمه آرامش مهرشهر(کرج)

استخر ترمه آرامش درمهرشهر کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر ترمه آرامش کرج را با تخفیف ویژه در آس...
ريال

استخر ترمه مهرشهر(کرج)

استخر آفتاب البرز در کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آفتاب البرز کرج را با تخفیف ویژه در آسونیک...
ريال

استخر دانشگاه هنرگوهردشت کرج

استخر دانشگاه هنر درگوهردشت کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر دانشگاه هنر کرج را با تخفیف ویژه در...
ريال

استخر دشت بهشت کرج

استخر دشت بهشت در محمد شهر کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر دشت بهشت کرج را با تخفیف ویژه در آس...
ريال

استخر دلفین فردیس کرج

استخر دلفین درفردیس کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر دلفین فردیس را با تخفیف ویژه در آسونیک مشا...
150,000 ريال

استخر ژرفان کرج

استخر ژرفان در کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر ژرفان کرج را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نمای...
ريال

استخر ساویز گوهردشت کرج

استخر ساویز در گوهردشت کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر ساویز کرج را با تخفیف ویژه در آسونیک مشا...
ريال

استخر سوم خرداد سپاه کرج

استخر سوم خرداد در میدان سپاه کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر سوم خرداد را با تخفیف ویژه در آسو...
ريال

استخر شریعتی کرج

استخر شریعتی در میدان استاندارد کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر شریعتی را با تخفیف ویژه در آسون...
ريال

استخر شهدای فردیس کرج

استخر شهدای فردیس در کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر شهدای فردیس را با تخفیف ویژه در آسونیک مشا...
ريال

استخر شهدای مشکین دشت کرج

استخر شهدای مشکین دشت در کرج میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر شهدای مشکین دشت را با تخفیف ویژه در آ...
ريال

بلیط تمامی استخر های کرج را در آسونیک همراه با تخفیفات ویژه خریداری کنید